تاريخچه قوانين اعضای رسمی کميته ها چارت سازمانی  
کميته ها
 
بخش تحقيقات
:مسوول : دکتر حسن ارگانی
اساسنامه:
 
 
 
بخش آموزش
:مسوول : دکتر محمدرضا گنجی
اساسنامه:
 
 
 
بخش ارتباطات
:مسوول : دکتر ایرج نجفی
اساسنامه:
 
 
 
بخش اداری و رسمی
:مسوول : دکتر محسن نفر
اساسنامه: