تاريخچه قوانين اعضای رسمی کميته ها چارت سازمانی  
چارت تشکيلاتي انجمن نفرولوژی ايران
 
    
Registry
مجله
دفتر حقوقی مرور روزانه سایت های نفرولوژی روابط عمومی و دبیرخانه کنگره هاي ساليانه
نفرولوژی
خبرنامه
تعرفه ها و اطلاع از کنفرانسها تامین بودجه از طریق گرایشهای فوق تخصصی
پیوند
بروشور
پروسیجرها بازآموزیها حق ثبت نام سالیانه جلسات ماهیانه
دیالیز خونی
کاتالوگ
کامل ادرار گرانت های مطالعاتی وزارت بهداشت و درمان ژورنال کلاب نفرولوژی
دیالیز صفاتی
وب سایت
گزارش پاتولوژی کلیه Internat Multicenter Study طرحهای تحقیقاتی معرفی بیماران جالب
Multicenter study   سونوگرافی معرفی نفرولوژی ایران از سایت گرانت های شرکت ها کارگاههای آموزشی
زلزله   فیستول گذاری تهیه لیست افراد فعال خارجی سازمانهای خیریه پاتولوژی
دیالیز صفاتی   تعبیه کاتتر دیالیز صفاتی و ایرانی مقیم خارج از کشور اوقاف ایمونولوژی
.........   تعبیه شالدون تماس با انجمن های علمی خارجی مراجع تقلید(خمس و زکات) ویرولوژی
Research Center   آنژیوپلاستی عروق کلیه گرفتن گرانت یا فرصت مطالعاتی انجمن های علمی داخلی بیولوژی ملکولی
    صندوق وام از دانشگاههای خارجی و پاتولوژی ، ایمونولوژی ، ژنتیک پیوند اعضاء ، ارولوژی و ... بانک خون
    آژانس مسلفرتی انجمن های علمی خارج از کشور انجمن حمایت از بیماران کلیوی بازآموزیها
    تامین خودرو تماس و ارتباط با شرکت های بنیاد بیماریهای خاص دستیاری
    باشگاه انجمن تجهیزاتی - دارویی جهان مرکز پیوند و بیماریهای خاص پرستاری
    شرکت سرمایه گذاری معرفی سایت های آموزشی برای نظام پزشکی زبان انگلیسی
    آزمایشگاه رفرانس استفاده اعضاء انجمن فرهنگستان نوشتن مقاله
      ثبت نام اعضاء در این سایت ها بورد نفرولوژی روش تحقیق
      تماس با سفارتهای خارجی وزارتخانه کامپیوتر
        Diaster Task Force